اگر فقط این تجسم از اتاق های هتل به شکل سنگ واقعی بود – Future Blinkدو معمار تصاویری طراح از یک هتل داستانی متشکل از خانه های سنگی خلق کردند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد طراحی ، فیلم ، معماری ، هتل و فناوری هتل


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>