اینستاگرام کریستینا میتمایر روایت یک جهان طبیعی در حاشیه است. اما او برنامه ای برای کمک به نجات او دارد.انتشار عکس هایی از زیبایی عمیق طبیعت برای 1.4 میلیون پیرو ، کریستینا میترمایر ، زیست شناس و عکاس دریایی ، واقعاً به ما کمک می کند تا ببینیم که با تخریب زیستگاه ، آلودگی و اثرات تغییر اقلیم چه از دست خواهیم داد.

هر تصویر جشنی از تاب آوری طبیعت است و اثبات این امر است که زندگی می تواند دوباره رشد کند ، به ویژه در اقیانوس های ما ، اگر فضایی را برای بازیابی و بازسازی به آن ارائه دهیم.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>