این بازوی ربات بسیار نرم به محققان کمک می کند تا “تک شاخ های دریایی” بیولومینسانت را مطالعه کنندپیروزوم ها موجودات دریایی شناور آزاد هستند که بیولومینسانس تولید می کنند. آنها همچنین بسیار ظریف هستند ، که مطالعه آنها را دشوار می کند. دانشمندان در انستیتوی ویس با همکاری زیست شناسان دریایی بازوی ربات نرم کنترل شده توسط انسان را ایجاد کرده اند که می تواند با خیال راحت پیروزوم ها را از آب و به آزمایشگاه های خود کاملاً سالم خارج کند. آنها در طی تحقیقات خود یک ژن خاص را کشف کردند که به موجودات اجازه می دهد تا به روش لومینسانس تولید کنند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>