این دوچرخه های آینده نگر می توانند به نجاتگران کمک کنند تا زندگی را نجات دهند – Future Blinkدوچرخه های اضطراری Ecox می توانند به خدمات اورژانس در هنگام فوریت های پزشکی و تأخیرهای حمل و نقل کمک کنند تا سریعتر حرکت کنند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، پزشکان ، دوچرخه برقی ، واکنش اضطراری و پاسخ دهندگان اول


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>