با بطری آشنا شوید که می تواند برچسب خود را پنهان کند – Future Blinkاین بطری عطر فقط در زوایای خاصی برچسب خود را نشان می دهد. راز چیست؟ همه اینها بخشی از پروژه “مواد وهمی” محققان دانشگاه MIT است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، چاپ سه بعدی ، عطرها ، کاوشگران با افسانه و نامرئی


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>