بله ، ناسا اکنون می تواند تربچه را در فضا رشد دهد – Future Blinkناسا اولین آزمایش تربچه را در ایستگاه فضایی بین المللی برای آزمایشی که نحوه رشد گیاهان تحت جاذبه خرد را بررسی می کند ، پرورش داده است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Space ، Nasa ، Mashable Video ، سبزیجات برای رشد تربچه و Nasa


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>