ثبت شرکت در خارج (مراحل و هزینه ها- اقامت از طریق ثبت شرکت)

التماس پلمپ دفتر ها به محض تصویب شرکت تحمیلی هست و اگر در انتها سال مالی تکمیل نشده باشد، مشمول جریمه مالیاتی خواهید شد. در پایان این تراز یک شماره پیگیری به شما دیتا می‌شود که بعدا میتوانید از روش همین شماره وضعیت تصویب کمپانی خویش را در سامانه پیگیری کنید. شرکت های مسئولیت محدود باید دست‌کم سرمایهی مورد حیث خود و شرکتهای سهامی می بایست تعداد سهم و بها اسمی آن را در این مرحله وارد کنند. چنانچه تعداد شرکا بیش از ۱۵۰ نفر باشد، بایستی لیستی را که در همین قسمت از وب سایت نهاده شده است، دانلود و تکمیل نمایید و به همپا مدارک مورد نیاز به واحد ثبتی مربوطه پست کنید. همین جور کمپانی ها برای ثبت، نیازمند تهیه قراردادهایی هستند که همین قراردادها باید براساس نحوه و مقدار مشارکت شرکا، تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت مطابق قوانین حاکم بر امور مدیریتی کمپانی ها، تهیه فهرست سرمایه های نقدی و غیر نقدی هر یک از شرکا، تهیه و تنظیم و تهیه دین طومار داخلی کمپانی به وسیله موسسین، و بررسی و سنجش کارشناسان رسمی می باشد، که می بایست انجام شود. لیست این فعالیتها هم در این تب به جهت دانلود گذاشته شده است. مرحلهی ششم این لیست «اشخاص» نام داراست و بایستی اساسی تالیف اسامی و شماره ملی شرکای شرکت تکمیل شود. سمتها در شعب مربوطه در مرحلهی آن گاه مشخص و معلوم میشوند. برای ادامه دادن مرحلهی ثبتنام و رفتن به مرحلهی آن گاه باید اسم دستکم یک عدد از شرکا را وارد کنید. برای گزینش اسم شعبه نباید از نام کمپانی با و کلمهی «شعبه» استفاده کنید. همین سطح «سرمایهی شخص حقوقی» نام دارد. مطمئناً چنانچه بخواهید که اشخاص دیگری از این اسم به جهت تولید یا این که ارائه محصولاتشان به کارگیری نکنند؛ بایستی هر چه سریعتر شرکت خودتان را از لحاظ قانونی تصویب کنید. تصویب اسم به جهت دریافت همین کد کاملاً بدون‌پول است. در صورتی که کمپانی شما بدون فعالیت باشد نیز باید همین کد را دریافت نمایید و هر سال اصلی اظهارنامه عدم کار به اداره مالیات ارائه دهید. چنانچه فعالیت موردنظرتان در لیست پیشنهادی سامانه قرار نداشت میتوانید خودتان در نصیب شرح کار همین موضوع را تفسیر دهید. در حالتی‌که فعالیت شما اساسی یکی از موارد همین لیست مطابقت داشته باشد باید به جهت دریافت جواز آن مبادرت کنید. به جهت رسیدن به یک هدف مشترک آنهم مهم تصویب شرکت، لازم میباشد تا اشخاص در ابتدا به فکر طی نمودن فرایند اداری باشند. هر سهیم به میزان سرمایهای که در کمپانی دارا می باشد از نفع و ضرر بهرهمند میشود، جز در مواقعی که اساسنامه کمپانی به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اساسنامه کمپانی را تهیه کنید. و تاریخ شروع فعالیتهای آنان را وارد کنید. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ثبت کمپانی غیر تجاری بدست آورید به سایت ما مراجعه شماره تصویب کمپانی ذوب آهن اصفهان کنید.

ایندکسر