جید آنوکا از “مواد تاریک او” سعی می کند یاوران حیوانات را حدس بزند – نقش خود را بشناسیداز شیاطین گرفته تا خرچنگ های آوازخوان ، جید آنوکا دانش خود را در مورد حیوانات آزمایش می کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، Hbo ، هری پاتر ، مواد تاریک و شرک


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>