حین بازی Bugsnax حشرات خوراکی خوردیم. (نپرس.)این بازی ویدیویی شامل صید موجودات نیمه باگ و میان وعده در یک جزیره مرموز است.

ما می خواستیم تجربه کامل Bugsnax را بدست آوریم ، بنابراین تصمیم گرفتیم هنگام بازی برخی از اشکالات را بخوریم. قطعاً …جالب هست انتخاب از طرف ما
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>