دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

ساختار پمپهای دوزینگ : محرکه عموماً محرکه همین پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب AC بدور ثابت می باشد. یک نوع دیگری از دوزینگ دیافراگمی وجود دارد که تفاوتش حیاتی نوع قبلی در امکان تغییر و تحول سرعت پمپ می باشد و همین تغییر‌و تحول سرعت توسط یک پیچ مولد رخ می گیرد. تزریق گونه های اسیدها، و بازها، اسید سولفوریک و نیتریک به مراد فرآیندهایی مثل تغییر تحول در pH یا پلیمریزاسیون توسط پمپ متریک صورت میگیرد. در صورتی که نیاز به دیتاها در آیتم گونه های دیگر پمپ های صنعتی مثل پمپ دنده ای و پمپ پیستونی که در صنعت های مختلف به کار برده می‌شوند دارید به بخش های دیگر سایت سام تجهیز نیز سر بزنید. عمليات پمپاژ دراين نوع پمپ ها دارای استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين قدرت آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي اقتدار افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن اصلی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارا‌هستند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ لازم مي باشد. افزودن گونه های اسیدها، بازها، آنزیمها، اسانس و رنگ به مواد دارویی و غذایی بر عهده پمپ دوزینگ است. افزون انواع رنگ، رنگ دانه، کلر، مواد افزودنی و رزین به برگه یا این که چوب به مراد تغییر تحول در خاصیت و رنگ هم به وسیله پمپ متریک انجام میشود. در این مدل مواد قابل پمپاژ کردن به رخ مایع می باشند ، سیالات وارد شده به پمپ از طرز دریچه ها و دیافراگم به سمت باطن کشیده می شوند و وارد محفظه می شود دقت عملکرد دوزینگ های دیافراگمی مضاعف بالاست و شتاب عملکرد پمپ کردن آن ها نسبتا ثابت و غیر قابل تغییر است. همین پمپ ها در دو مدل دستی و اتوماتیک وجود دارا هستند و مقدار دبی آن‌ها کاملا قابل قیمت دوزینگ پمپ اکواریوم تغییر‌و تحول می باشد. ساخت در دو سری دیافراگمی و پیستونی. همین پمپ حیاتی دو قسمت میباشد ، یکی جداره ثابت و دیگری قسمت دوار که شامل محور گردان اصلی چرخدنده است . می باشد. دوزینگ پمپ شرکت اینجکتا INJECTA از معروفترین دوزینگ پمپ ها در سرتاسر جهان بوده و با میزان مرغوب بودن خوب و قیمت مناسب است. در دسته های مناسب سیالات قطعه ای کلیدی وجود دارااست به اسم انژکتور که در اختیار گرفتن بر بر روی فشار داخل لوله دارااست و منجر می شود زیان وارد شدن به پمپ فراوان قلیل شود.

ایندکسر