ربات کوچک اریگامی برای انجام عملیات میکروسکوپی باز می شودmini-RCM که توسط محققان موسسه WYSS ، Harvard SEAS و Sony ساخته شده است ، یک ربات کوچک جراحی است که می تواند به جراحان در انجام اقدامات ظریف از راه دور کمک کند. این ربات از روش Pop-up Mems استفاده می کند ، باز می شود و به شکل اریگامی ظاهر می شود.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>