سیب سگ لحظه جالبی است که پس از یک هفته سخت به آن نیاز داریمممکن است فقط 10 روز تا 2021 زمان باقی مانده باشد ، اما این یک هفته به علاوه طاقت فرسا بود. بنابراین لطفا اجازه دهید سگ سم این یکشنبه آرام در ژانویه شما را تشویق کند.

سام یک بازیگر طلایی 5 ساله است که واقعاً سیب را دوست دارد. یا شاید فقط همین یک سیب باشد. هر که باشد ، هست نه ترکش میکنم. سام ظاهراً سیب مورد نظر را از حیاط همسایه برد. و صادقانه بگویم ، من نیز گیج شده ام ، همانطور که شما هستید ، چرا از او خواسته می شود تا او را ترک کند.

او بدیهی است که سیب را می خواهد ، پس بگذارید آن را داشته باشد. او پسر خوبی است ، یک دزد سیب است یا نه.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>