فضانوردان ISS بیومیناسیون را در فضا آزمایش می کنندآزمایش BioAsteroid آژانس فضایی اروپا که در داخل ایستگاه فضایی بین المللی انجام شده است ، اثرات ریز جاذبه را بر توانایی باکتری ها و قارچ ها در استخراج مواد معدنی و فلزات از سنگ های سخت آزمایش می کند.

روند تولید بیولوژی کلیدی برای ایجاد حضور دائمی انسان در فضا است. به عنوان مثال ، این می تواند به کاتالیز کردن سطوح غبارآلود ماه و مریخ در خاک کمک کند ، که می تواند رشد گیاه را پشتیبانی کند.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>