فعالان جوانان درباره اهمیت تقاطع و اجتماع بحث می کنندنویسنده Rainesford Stauffer با کارشناسان Mashable از سری Social Good December ، Luz Chavez و Alexandria Vilasseñor در مورد اهمیت سازماندهی جامعه و تعامل در فعالیت گفتگو می کند. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، رفاه اجتماعی ، فعالیت جوانان ، بحران آب و هوا و Alexandria Vilasenor


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>