محققان یک بزرگراه را کشف کردند که می تواند سفر منظومه شمسی را تسریع کند – Future Blinkمحققان “اتوبان cecestial” یا بزرگراه lest آسمانی را کشف کرده اند که می تواند باعث شود منظومه شمسی سریعتر از آنچه تصور می شد سفر کند. برای تعیین چگونگی استفاده از فضاپیما از تحقیقات بیشتر لازم است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، سیستم خورشیدی ، فضا ، سفر فضایی و اخبار فضایی


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>