مدیریت پروژه چیست

به ابلاغ دیگر، مدیر پروژه درنهایت، سرمایه و بها به دست آوردن و فعالیت را افزایش میدهد. البته چنانچه پروژه یک فعالیت دورنسازمانی و مربوط به یکی از هدف ها کسب و کار است، موجب نزدیک شدن به هدف ها پایانی کل بیزینس و به دست آوردن درامد می شود. ولی انواع گوناگون دیگری از رئیس پروژه ها تمجید شدهاند که اهمیت عناوینی چون : رئیس تولید و بهرهبری، رئیس طرح توام مهم تولید پروژه دانشجویی حمل و نقل و… استانداردهایی چون PMBOK یا همان استاندارد دانش مدیر پروژه، استاندارد PRINCE2 یا چک بر محیط، استانداردهای انتخاب شده به وسیله انجمن مدیران پروژه یا APM و… در همین سال PMI ، ویرایش اولیه استاندارد PMBOK را بصورت غیر قانونی ارائه نمود. پیشبینیها حکایت از کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق تا دو سال آینده دارد که تامین آن از طرز اشکال نیروگاههای ساخت برق نوسازی پذیر و حرارتی به حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایهگذاری تازه نیاز دارد. مثلا گروه عزیزان فضای سبز ممکن میباشد کلیت فعالیت را به چهار سطح پایین تقسیم کند: (۱) نیازسنجی آموزشی، (۲) توسعه محتوا و شیوه آموزش، (۳) ارایه آموزش و (۴) پشتیبانی از خانوارها برای بازیافت. مدیریت پیمانی: در این روش، رئیس پروژه یک تیم قراردادی هست که به وسیله یک سازمان دیگر رئیس کل پروژه را به عهده میگیرد. چنانچه پروژه یک فعالیت برونسازمانی است، که طبیعتا مدیریت درست آن میتواند علاوه بر اعتبار، سود لطف برای کل گروه داشته باشد. البته مدیریت کل مدیران و تامین بودجه و منابع به عهده مدیریت حیاتی پروژه است. ابزارهای ضروری به جهت اداره صحیح پروژه در گذشته مقداری متفاوتتر از حالا بوده است. احتمال دارد برایتان دیدنی باشد که بدانید تعاریف متفاوتی از استانداردهای مدیریت پروژه ارائه شده است. او عشق دارااست پروژهاش در موعد مقرر به انتها برسد ، نتیجه ها مشخصات درخواستی را رعایت كنند و دقیقا آنچه باشد كه او میخواسته و در آخر اینكه پروژه ارزش تمامشده قابل قبولی داشته باشد ، آنچه كه پیش از این بر آن توافق شده و دارایی معینی برایش تخصیص داده شده میباشد .

حتما بخوانید:
رادیو «ایران پایدار» خوش درخشید.