مشاهده کنید که این سگ ربات برای دفع افراد آزار دهنده یاد گرفته استاز لحظه ای که Boston Dynamics “سگ ربات” را در آگاهی جمعی ما محکم می کند ، از تماشای فشار و لگد زدن آنها لذت می بریم. بدون شک احساس تسکین در تصدیق ناشیانه رباتیک وجود دارد.

اما با مهارت بیشتر این ربات ها در انتخاب ، همه چیز تغییر می کند. تیمی از محققان دانشگاه ژجیانگ چین و دانشگاه ادینبورگ نرم افزاری را طراحی کرده اند که یک سگ ربات را برای آزمایش نحوه پاسخ به محرکهای پیچیده و پیش بینی نشده خارجی آموزش می دهد.
منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>