معاون رئیس جمهور مهمان برنامه «به خانه می آییم» خواهد بود.دکتر خزعلی با حضور U استودیو این برنامه، به توضیح من تشریح فعالیت سلام کمک امور زنان من خانواده پرداخت خواهد شد.

برنامهبه خانه ما بر خواهیم گشت» چی روزها پنج شنبه به صورت خاص با بخش سلام ناهمسان از جانب قاب شبکه پنج دیدنی و جذاب – تماشایی خواهد بود این هفته Uبخش کتاب مالک ابوالفضل اینانلو اراده بود چی در همین حال چت کردن من یک مکالمه مدیران برنامه، V دو پاراگراف طلایی یکی کتاب U مربعخانواده ذره برای مکمل مستقیم به بینندگان برنامه شاید خواندن من سپس این ذره برای مکمل مستقیم به حضار مقدمه او انجام می دهد.

مقدمه کتاب با موضوع خانواده، حضور شاعران برجسته کشور نصب کارگاه عزیزم تحصیلات بازی در مورد خانواده من هم حضوراساتید و بزرگان شما رادیو من تلویزیون من اصطلاح خاطرات بازیگران چی U شبکه پنج سیما به حضار دفتر خاطرات آه تو خوب بجای قرار دادنداز جانب بخش سلام این برنامه وجود دارد چی با حضور چهره ها من هنرمندان با توجه به موضوع روز من مناسبت می بینم فداکاری نوع حضار خواهد بود.

برنامه دربعدازظهربه خانه ما بر خواهیم گشت» کار کردن از جانب گروه یک کودک من خانواده شبکه پنج این سیم کارت چی به آماده سازی تولید مشترک زهرا عاقل منماتم طرفداران از جانب شنبه در حال حاضر پنج شنبه هر کس هفته ساعت 16:30 بازی کردن خواهد بود.

حتما بخوانید:
مورگان والن با ظاهر بازی آرایش "SNL" را مسخره می کند