چگونه صنایع غذایی بر تغییرات آب و هوایی تأثیر می گذاردکشاورزی تأثیر عمده ای بر محیط زیست دارد و ما نیاز به راه حل داریم. کریس تیلور از Mashable در ماه جاری میزگرد Social Good Series در مورد چگونگی تأثیرگذاری غذایی که می خوریم بر تغییر اقلیم است. ادامه مطلب …

اطلاعات بیشتر در مورد Mashable Video ، کشاورزی ، تغییرات آب و هوا ، اجلاس توسعه اجتماعی و پایدار


منبع: salamati-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>