کربن فعال کد مرک 102186 – دانش پژوهان شیمی کربن فعال کد مرک 102186

به برهان دارا بودن خصوصیت هایی مانند افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و غبار کم، در فاز های گاز به کارگیری می شوند. از خصوصیت های آن می توان به قدرت مکانیکی بالا، افت فشار قلیل و مقدار غبار اندک اشاره کرد و از آن برای جذب در فاز گازی استعمال می کنند. در تصفیه آب و هوا از فیلتر کربن فعال جهت حذف بو ، طعم کهنگی و ماندگی آب و هوا استفاده می شود. به گفتهی توانایی، پروسه انجام شده جهت ساخت کربن فعال اساسی سه مرحلهی اصلی است. این موضوع به دست اندرکاران فیزیکی و شیمیایی در پروسه ایجاد کربن فعال بستگی دارد. تعیین مطلوب ترین جور کربن فعال به جهت کاربردهای یگانه بستگی به مختصات فیزیکی و شیمیایی موادی که بایستی جذب شوند دارد. همین نوع کربن فعال در ۲ فاز گاز یا مایع استفاده می شود. آشامیدنی است.هدف حساس به کار گیری از کربن فعال در فیلترهای پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب، به منظور حذف کلر از آبآشامیدنی می باشد. دکتر حسین توانایی اهمیت اشاره به مقادیر فراوان بسیار ضایعات پوست پسته در ایران، در خصوص هدف ها طرح حاضر گفت: «با دقت به اینکه ضایعات پوست پسته در کشور‌ایران دوچندان است، هدف حیاتی این پژوهش، تبدیل همین مادهی به دور ریختنی به یک جنس باارزش افزودهی بالا بوده است. درکل مراحل ایجاد کربن فعال به دو قسمت اساسی به این معنی که کربناسیون و فعال سازی (اکتیواسیون) تقسیم بندی می شود. همین دسته بوسیله آسیاب های میکرونیزه (بعد از گذر از فرآیند فعال سازی) آسیاب شده و به طور معمول به جهت به کار گیری در مایعات و یا تصفیه گاز دودکش ها از آن به کارگیری می شود. همانطور که گفته شد، یکی از از مهمترین کاربردهای کربن اکتیو در دستگاههای خرید زغال کربن فعال تصفیه هوا است. یکی از ویژگیهای اهمیت کربن فعال دارا بودن حفرات مهم اندازهی مناسب و بهینه است. در این پژوهش کربن فعال مهم مزو حفره اهمیت بعد ها حفرات در حدود 8 تا 15نانومتر بوده می باشد درحالیکه در تحقیقات قبلی، ابعاد حفرات کمتر از 2 نانومتر گزارش شده میباشد که مهم دقت به کاربرد، کربن فعال مزوحفره می تواند عملکرد مناسبتری را ارائه دهد.

ایندکسر