کپسول Dragon اسپیس ایکس محموله های ISS از جمله COVID-19 را برای آزمایش در جاذبه خرد راه اندازی می کند

[ad_1]

کپسول Dragon 2 تجهیزات و چندین آزمایش علمی را برای فضانوردان موجود در ایستگاه فضایی بین المللی حمل می کند. این شامل بیو استروئید آژانس فضایی اروپا است که آزمایش می کند بیومیناسیون تحت تأثیر ریز جاذبه قرار دارد و اولین آزمایش COVID-19 که در فضا آزمایش شده است.[ad_2]

منبع: salamati-khabar.ir

ایندکسر